Przetarg – zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zwracam się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych dotyczących wykonania prac konserwatorskich przy dwóch ołtarzach bocznych z kościoła pw. św. Bartłomieja w Kurkocinie.

I. Zadanie p.n. „Prace konserwatorskie przy dwóch ołtarzach bocznych z kościoła pw. św. Bartłomieja w Kurkocinie. Łobdowo 29, 87-207 Dębowa Łąka.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy dwóch ołtarzach w kościele pw. Św. Bartłomieja w Kurkocinie, w tym:

1) przy architekturze nastaw ołtarzowych i dekoracji snycerskiej, uszaków;

2) przy zwieńczeniu z obrazem św. Szczepana

3) przy obrazie Św. Bartłomieja i Św. Huberta wraz ze złoconymi ramami;

4) przy kurdybanowym antependium wraz z rzeźbioną ramą.

5) przy rzeźbach aniołów ze zwieńczeń i belkowania  Szczegółowy zakres prac został opisany w zapytaniu ofertowym

III. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 92522000-6 Usługa ochrony obiektów i budynków historycznych.

IV. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania całości prac stanowiących przedmiot zamówienia upływa w dniu 31 grudnia 2022 r. Prace stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonywane w etapach uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym. Realizacja kolejnego etapu prac uzależniona będzie od pozyskiwania środków przez Zamawiającego będących dotacjami lub środkami własnymi.

V. Termin i forma składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 25 czerwca 2019 r ( decyduje data wpływu do Zamawiającego) w formie pisemnej, osobiście w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria parafialna) lub przesłać pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Zamawiającego. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na prace konserwatorskie Kurkocin”

2. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. Kryterium oceny oraz informację o wagach procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert złożonych przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu na podstawie poniższych kryteriów oceny:

1. Ocena oferty – 90% wg wzoru: C = (Cnaj : Co) x 90 gdzie: C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie C naj – najniższa cena spośród ocenianych ofert Co – cena ocenianej oferty.

2) gwarancja jakości – 10 % Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata. Maksymalna liczba punktów 10   3 lata – 0 punktów 4 lata – 5 punktów 5 lat i więcej – 10 punktów

Dokładne kryteria ujęte w zapytaniu ofertowym.

Dokumenty do pobrania:

zapytanie ofertowe

zał 1

zał 2

zał 3

zał 4

zał 5

Przetarg – zapytanie ofertowe